Onlangs is het boek''Juridisch perspectief van de dierenarts'' van drs.mr.A.A.A. Vendrig verschenen, een onmisbaar boek voor eigenaar, dierenarts en studenten. In dit boek wordt een overzicht gegeven van de vele juridische aspecten waar eigenaar en de beroepsbeoefenaar mee van doen heeft. Centraal staat het tuchtrecht, maar daarnaast wordt het beroepsgeheim, het leerstuk van de verborgen gebreken (zoals aansprakelijkheid fokker bij erfelijke gebreken), de behandelingsovereenkomst, beroeps aansprakelijkheid en schade van het dier besproken.

Het tuchtrecht is in 1992 in het leven geroepen om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen. Sinds die tijd zijn er door het Tuchtcollege reeds meer dan 1200 uitspraken gedaan. Dit betekent dat vele dierenartsen ermee in contact gekomen zijn en een les hebben opgedaan. Vele uitspraken hebben geleid tot het formuleren van normen en waarden, die pas betekenis kunnen krijgen als ze bekend zijn en breed gedragen worden. Iedere practicus moet er zijn voordeel mee kunnen doen door te weten wat van hem of haar verwacht wordt. Door de auteur zijn alle normen en waarden van de afgelopen jaren gerubriceerd en in een overzichtelijk boekwerk neergezet. Hiermee kan elke eigenaar, dierenarts en praktijk zijn eigen kwaliteitseisen toetsen aan de normen en waarden van het Tucht en Beroepscollege. Er wordt niet alleen geappelleerd aan de academische kennis, maar ook aan de bedrijfsvoering; doorverwijzen, communicatie, eerste en tweedelijns hulp, medisch dossier, noodsituaties, opname.


Maar dit "Juridisch perspectief van de dierenarts" biedt meer. Het geeft inzicht in de betekenis van het tuchtrecht in het algemeen en wat het voor de dierenarts en eigenaar betekent. In vergelijking met andere klassieke beroepsbeoefenaren wordt duidelijk hoe het tuchtrecht functioneert. Het tuchtproces wordt geanalyseerd vanaf het indienen van de klacht tot de uitspraak van het Tuchtcollege en het instellen van beroep bij het Beroepscollege. Aan welke eisen moet de rechtsgang voldoen vanwege het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Het boek geeft informatie aan klager eigenaar of houder van het dier en de beklaagde dierenarts of assistent waar rekening mee te houden bij het voeren van verweer.
In aansluiting op meerdere publicaties wordt door praktiserend dierenarts Ton Vendrig uitgebreid ingegaan op het leerstuk van de verborgen gebreken en het beroepsgeheim. Voorts wordt in dit boek de positie van het dier en het tot stand komen van de behandelingsovereenkomst besproken. De aansprakelijkheid van de dierenarts wordt uitgewerkt naast de aansprakelijkheid van de eigenaar van het dier.
Kortom "Juridisch perspectief van de dierenarts" biedt een uitgebreid inzicht op een groot aantal juridische terreinen voor de dierenarts, paraveterinair en student. Het is een toets voor het dagelijks handelen en een goed naslagwerk voor onverwachte situaties.

Hoofdstukindeling

In hoofdstuk 1 wordt de ontwikkeling van de diergeneeskunde beschreven en de betekenis van het tuchtrecht voor het maatschappelijk functioneren van de dierenarts.
Hoofdstuk 2 behandelt het tuchtrecht in het algemeen en de plaats ervan binnen het recht en de samenleving. Het veterinair tuchtrecht wordt vergeleken met andere tuchtrechtsystemen.
Hoofdstuk 3 gaat in op het veterinair tuchtrecht in het algemeen, kritische geluiden en overwegingen tot voortzetting. Voorts wordt er een cijfermatig overzicht gegeven van de klachten en de aard van de uitspraken.
Hoofdstuk 4 bespreekt de procesgang van het tuchtrecht, het formele tuchtrecht. Hoe te handelen met een klacht en op welke wijze behoort er door de tuchtrechters mee om gegaan te worden. Wat betekent dit voor de beklaagde dierenarts en de klagende cliënt.
In hoofdstuk 5 Het materiële tuchtrecht bepaalt waar de dierenarts in zijn beroepsuitoefening zich aan moet houden. In dit hoofdstuk worden de normen en waarden besproken van de tuchtrechters die behoren bij de publieke taakuitoefening van de dierenarts.
Hoofdstuk 6 Bij een oordeel over de private taakuitoefening van de dierenarts leiden de uitspraken tot een veelheid van materiële rechtsnormen. Hierdoor is een grote diversiteit van onderwerpen ontstaan. Beide hoofdstukken zijn een toetssteen voor eigen handelen en het aansturen van een dierenartsenpraktijk.
Hoofdstuk 7 Het tuchtrecht heeft grote verwantschap met het burgerlijk recht. Hierbij behoren onderwerpen als de behandelingsovereenkomst, het beroepsgeheim, leerstuk van de verborgen gebreken, aansprakelijkheid van dier en dierenarts, rechten van het dier.
Hoofdstuk 8. In het strafproces wordt door de dierenarts vele malen een beroep op een noodsituatie gedaan. Met het ''Veearts arrest'' heeft een collega in het verleden reeds rechtsgeschiedenis geschreven. Ook thans heeft dit betekenis bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen. Voorts wordt aandacht geschonken aan het onjuist uitschrijven van verklaringen. Uitgewerkt wordt de samenloop van tuchtrecht en strafrecht, die bij strafrechtelijke vervolging tot niet ontvankelijkheid leidt.

Hoofdstuk 1 De betekenis van het tuchtrecht voor de dierenarts
Oudheid
Van Hogeschool naar Faculteit, Verheffing en Incorporatie .
Interbellum Na de Tweede wereldoorlog

Hoofdstuk 2 Tuchtrecht Algemeen
Europees Verdrag voor Rechten van de Mens EVRM
Grondrechten
Nulla poena beginsel
Ne bis in idem
Schuld
Tuchtgerechten
Tuchtrecht onder maatschappelijk druk

Hoofdstuk 3 Het Veterinair Tuchtrecht Algemeen
De klachtambtenaar
Veterinaire colleges Vooronderzoek
Beroepsmogelijkheden
Sanctionering Verjaringstermijn Geestesgesteldheid diergeneeskundige
Kritische opmerkingen veterinair tuchtrecht Noodzaak tuchtregime
Cijfermatig overzicht

Hoofdstuk 4 Het veterinair tuchtrecht in formele zin
Doelstelling veterinair tuchtrecht
Klachtrecht
Klager Belanghebbende Klachtambtenaar
De klacht Termijn van klacht indiening
Beklaagde
Het Veterinaire Tucht- en Beroepscollege vooronderzoek
Omvang van het geding
Raadkamer
Openbare zitting in eerste aanleg
Bewijsmiddelen
Beraadslaging
Verval van recht van tuchtvordering Ne bis in idem
Uitspraak
Rechtsmiddelen Beroep
Tenuitvoerlegging Gratie en Herstel
Discussie

Hoofdstuk 5 veterinair tuchtrecht in materiële zin: publieke taakuitoefening
Algemene normen. Wetgeving
Publieke taakuitoefening van de dierenarts
Diergeneesmiddelen Handel
Antibiotica gebruik
Anthelmintica met URA status Varkenshouderij Rund pluimvee
Nalatigheden bij verstrekking van diergeneesmiddelen
Verklaringen vleeskeuring dierziekte bestrijding Ingrepenbesluit
Vaccinatieboekje Aankoopkeuringen
Verborgen gebreken
Aangifte dierenverwaarlozing

Hoofdstuk 6. veterinair tuchtrecht in materiële zin: private taakuitoefening
Publiek kontakten
Praktijkorganisatie Bedrijfsvoering Waarneming
Het onderzoek Behandelingen
Narcose Chirurgie
Respiratieapparaat Circulatieapparaat
Digestieapparaat
Geslachtsapparaat Nier en urinewegen
Bewegingsapparaat Zenuwstelsel neurologie
Aandoeningen van huid oog en oor
Internistische aandoeningen Diabetes mellitus Cushing disease Schildklier
Bloedvormende organen Intoxicaties
Para-veterinair Veeverloskundige Para-veterinair
Onbevoegd uitoefenen diergeneeskunde in veterinair tuchtrecht.

Hoofdstuk 7.Civiel recht
Het dier : Rechten van het dier
Verborgen Gebreken
Contractenrecht Behandelingsovereenkomst
Aansprakelijkheid: dier en dierenarts, beroepsaansprakelijkheid
Beroepsgeheim

Hoofdstuk 8 Strafrechtrechterlijke confrontaties
Overtredingen aangaande de toepassing van diergeneesmiddelen, Verklaringen
Samenloop tuchtrecht en strafrecht