Samenvatting van het Veterinair Tuchtrecht

Deel I

Wegens uitverkoop is dit boek te verkrijgen voor 9 euro.

Uitspraken

Mr.drs.A.A.A.Vendrig

Sinds het in werking treden zijn een veelheid van uitspraken tot stand gekomen. Het College heeft inmiddels al tweehonderd keer een uitspraak gedaan. In deel I zijn deze uitspraken samengevat weergegeven.
Deze uitspraken hebben geleid tot een scala van normen en waarden, waaraan dierenartsen zichzelf toetsen en getoetst worden als tegen hen een klacht wordt ingediend
Teneinde meer bekendheid te geven aan deze normen en waarden is dit boek samengesteld, duidelijk overzichtelijk gerubriceerd.

Het praktijkboek geeft duidelijk een antwoord op de vragen:

* Hoe een praktijk in te richten.
* Hoe een telefonisch consult te doen.
* Op welke wijze moet er worden waargenomen.
* Hoe moet er worden doorverwezen.
* Welke ingrepen zijn toegestaan voor de eerstelijns dierenartsen.
* Hoe ligt de verantwoording bij samenwerkende dierenartsen.
* Hoe moet er met de medische verslaglegging worden omgegaan.

" Samenvatting van het Veterinair Tuchtrecht " geeft een actueel en compleet beeld van het huidige klachtrecht. Het vormt een leidraad bij de behandeling van klachten. Iedere uitspraak is voorzien van 5-10 index woorden die in de index zijn terug te vinden.

Inhoudsopgave
1.FORMELE VEREISTEN UITVOERING WUD

* Formele vereiste: houden van zitting
* Wraking
* Grenzen beroepscollege

2. WUD: GRENZEN

* pre-WUD klachten
* Geen WUD klachten
* Niet behandelde klacht
* WUD het dode dier
* Kenbaarheid aard praktijk
* WUD belanghebbende
* Klacht aan Maatschap, waarnemer
* Bewijsmiddelen
* Schade vergoeding

3. EXTERNE RELATIES

* Vrijheid van keuze van dierenarts, cliënt en dier
* Publicaties praktijkinformatie
* Financiën noodsituatie
* Spoed: noodsituatie, noodhulp
* informatie plicht
* Informeren achteraf
* Instrueren
* Communiceren
* Weigering
* Ontbreken van toestemming
* Niet uitgevoerd hetgeen is afgesproken

4. BESTRIJDING DIERZIEKTEN

5. MEDICIJNEN

* Toediening

6. PRAKTIJK: INTERNE KONTAKTEN FUNKTIONEREN

* Praktijkinrichting
* Medische verslaglegging
* Waarneming telefonische achterwacht
* Collega’s
* Assistent(e)
* Taak dierenarts ,assistent(e)
* Dierenarts, dier en eigenaar
* Omgang met het dier(correcties)

7. KEURING GEZONDHEIDSVERKLARING VOOR KOOP

8. DIAGNOSTIEK

* Onvolledig
* Proeflaparatomie
* Röntgenologisch
* Sectie

9. THERAPEUTISCHE VERRICHTINGEN

* Zonder diagnostiek
* Niet zinvol

10. ANAESTHESIE

* Prae-operatief onderzoek :onderzoek voor de narcose
* Sedatie
* Narcose en risico’s
* Postoperatieve complicaties
* Naar huis
* Euthanasie

11. INTERNISTISCHE AANDOENINGEN

* Hart , schildklier
* Bloedvormende organen

12. RESPIRATIE APPARAAT

13. CHIRURGIE

14. INGREPEN AAN HET GESLACHTSAPPARAAT

* Castratie: kater
* Castratie hengst
* Sterilisatie Hond
* Sterilisatie kat
* Keizerssnede
* Omtrent partus, geboorte
* Uterusprolaps
* Paard : abortus
* Anti loopsheidsinjecties

15.URINEWEGEN

16. MAAG- DARMSTELSEL

* Indigestie
* Chirurgie
* Torsio Ventriculi :maagdraaiing
* Torsio mesenterialis: darmdraaiing
* Koliek

17. AANDOENINGEN AAN HET HOOFD

* Oog
* Mondholte
* Oor
* Lip
* Neus

18. BEWEGINGSAPPARAAT

* Knie

19. PARA-VETERINAIREN

Voorbeeld samengevatte uitspraak:


Het gevraagde antidoot
Index: kat, afgewezen, antidoot, waarnemer, vervanging, noodsituatie,
Casus: Klager wendde zich telefonisch tot beklaagde met het verzoek aan te geven of het middel Atropine ter beschikking stond van beklaagde. Beklaagde heeft klager daarop verwezen naar klagers eigen dierenarts, dan wel bij diens afwezigheid, diens waarnemer. Beklaagde is daarop ontvangen door laatstgenoemde. Uit door het College bij deze dierenarts ingewonnen inlichtingen bleek dat naar diens oordeel de aandoeningen waaraan de kat leed geen spoedeisend ingrijpen vergden.
Verwijt: klager verwijt beklaagde geen afspraak te willen maken voor onderzoek en behandeling van klagers kat die leed aan vergiftigingsverschijnselen ten gevolge van een cumulatie van antivlooienmiddelen.
Verloop: geen zitting, klager was geen cliënt, de eigen dierenarts werd vervangen door een waarnemer. Klager was hiermee in onmin. Het vragen naar de aanwezigheid van een geneesmiddel in de praktijk is geen aanwijzing voor een noodsituatie.

Uitspraak: afgewezen.

Materiële rechtsnorm:
* Bij de beoordeling van de vraag of beklaagde te kort is geschoten in de zorg die beklaagde had dienen te bieden aan de kat van klager, overweegt het College, dat een dierenarts een verzoek om hulp voor gegrond dient te houden, totdat het tegendeel blijkt op grond van adequate veterinaire argumenten. Deze norm houdt naar het oordeel van het College niet in dat een dierenarts, die met een hulpvraag wordt geconfronteerd dientengevolge onder alle omstandigheden gehouden is tot behandeling van een aangeboden dier over te gaan.
* Ten algemene staat naast de vrijheid van de houders om een dierenarts naar keuze te benaderen de vrijheid van de dierenarts om al dan niet zijn diensten als zodanig aan de houders van dieren aan te bieden. Dit beginsel lijdt uitzondering, terzake van dieren in een situatie die een dierenarts als noodsituatie dient aan te merken. In laatstgenoemde omstandigheden dient een dierenarts ofwel direct op te treden, ofwel direct anderszins te voorzien in de zorg voor het dier in nood.
* Gelet op de algemene plicht voor dierenartsen om bereikbaar te zijn voor cliënten, danwel zorg te dragen voor adequate vervanging, mag een collega-dierenarts er zonder nader onderzoek van uitgaan dat de eigen dierenarts, ofwel diens vervanger, bereikbaar is voor de houder van het dier, tenzij aan de dierenarts het tegendeel bekend is of hem bijzondere omstandigheden bekend zijn, die de dierenarts ertoe nopen nader onderzoek dienaangaande te verrichten.
* Het College komt derhalve tot de slotsom, dat ten algemene het toelaatbaar dient te worden geacht, dat een dierenarts een houder naar diens eigen of een andere dierenarts verwijst. Evenwel dient een dierenarts er op bedacht te zijn dat deze algemene regel niet de situatie beheerst indien er sprake is van een dier in nood.

Gegevens boek.

* Formaat: 17,5 cm X 24,5 cm
* Omvang: 192 bladzijden
* ISBN nummer: 90-803406-1-8
* Prijs: 72,50 euro exclusief verzendkostenkosten, inclusief BTW