Samenvatting van het Veterinair Tuchtrecht

deel II

Dit boek is in de aanbieding en de aankoopkosten bedragen 15 euro excl verzendkosten

* Inleidingen
* Uitspraken
* Annotering

Mr.drs.A.A.A.Vendrig

Nieuw in deel II zijn de noten die niet alleen de dwarsverbanden in het boek weergeven, maar waar ook ingegaan wordt op de aktuele onderwerpen, zoals biggen euthanasie, diergeneesmiddelen problematiek, de klacht procedure binnen het kader van de certificering,.
Doordat het geven van lezingen het afgelopen jaar, is een indruk ontstaan van de vragen die in de praktijk van de dierenarts leven. Op meerdere plaatsen is hier nader op ingegaan.
Voorts zijn bij diverse uitspraken noten opgenomen, die een verklaring zijn voor de uitgangspunten van het tucht- en beroepscollege. Bij een aantal wordt er stelling genomen tegen de uitspraken. Voorts wordt bezien welke uitspraken in beroep niet gehandhaafd zouden worden.
Eerst zijn de hoofdstukken weergegeven, hier vandaan kunt u door klikken naar de paragraafsindeling met er achter de titels van de opgenomen uitspraken.
De index is niet opgenomen. Per uitspraak zijn er circa 5 trefwoorden opgenomen die in de hierin zijn terug te vinden.

Hoofdstukindeling

1. Klachtrecht
2. Procesrecht
3. Samenhang strafrecht, EVRM
4. Bewijsmiddelen
5. Overleden dier
6.Contact cliënt
7. Verklaringen
8. Keuringen
9. Omgang dier
10. Diergeneesmiddelen
11. Praktijkorganisatie
12. Visite
13. Noodsituatie
14. Diagnostiek en therapie
15. Röntgenologie
16. Internistische aandoeningen
17. Narcose
18. Chirurgie
19. Nier en Urinewegen
20. Geslachtsapparaat
21. Locomotie apparaat
22. Ademhalingsapparaat
23. Digestieapparaat
24. Oog
25. Para-veterinairen
Index

Voorbeeld van samengevatte uitspraak

zaaknr. 950098b - EB 15 februari 1996 VB 9605 10 oktober 1996
Mega-oesophagus
Index: hond, waarschuwing, mega–oesophagus, braken, röntgenologisch, beroep:verworpen, beroep:klager, beslissing:formulering klacht, anamnese, communicatie, kosten:onderzoek, bewijs:vaststaande feiten,
Casus: Nadat de hond van klager aanvankelijk was onderzocht en behandeld met amoxilline en Primperid wegens braakklachten, heeft beklaagde de hond onder behandeling genomen en besloot op grond van hetgeen hij had vernomen van klager dat de hond wat langduriger met Primperid diende te worden behandeld. Acht dagen na aanvang van de behandeling volgde een opname ter observatie, waarbij een bloedanalyse werd gemaakt. Tijdens de opname werd de hond eten en drinken verstrekt en heeft beklaagde niet kunnen waarnemen dat de hond ernstige braakklachten had. ‘ Middags omstreeks 15.00 uur is de hond met klager meegegeven of meegenomen door klager. Daarna is de hond aangeboden aan een opvolgend dierenarts die een mega-oesophagus constateerde waarna in overleg met deze dierenarts de hond is geëuthanaseerd.
Verwijt: onjuiste conclusie trekken uit informaties van klager, verrichten van onvoldoende onderzoek en het missen van de diagnose mega-oesophagus.
Grieven: klager,ten onrechte voortzetten van eerdere behandeling, niet bij eerste consult onderzoeken, onzorgvuldige wijze van diergeneesmiddelen verstrekking, het VT heeft onvoldoende aandacht besteed aan het telefoongesprek na het vertrek.
Verloop:
VT. zitting, klager en beklaagde met raadsman aanwezig. Bij deze klachten kan na 8 dagen niet worden volstaan met slechts een bloedonderzoek en had een doortastend beleid, zoals röntgenologisch onderzoek, dienen plaats te vinden , tenzij klager zich daartegen bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen had uitgesproken. Er is gebleken dat klager en beklaagde op meerdere punten niet optimaal communiceerden, zodat ook bij het afnemen van de anamnese klager en beklaagde elkaar onvoldoende hebben verstaan, zonder dat aan één der partijen dienaangaande een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Zowel klager als beklaagde stellen dat de hond na het onderzoek tegen hun wens de praktijk heeft verlaten.
VB. zitting klager aanwezig, beklaagde afwezig (mbvv). Het VT heeft geen oordeel gegeven over de omvang van het eerste onderzoek.. Dat uit een bloedonderzoek geen afwijkingen blijken, is geen reden geen medicijnen te verstrekken daar deze op andere indicaties kunnen geschieden.
Uitspraak:
VT waarschuwing. VB verwerpt beroep.

Gegevens boek: .

* Formaat: 17,5 cm X 24,5 cm
* Omvang: 256 bladzijden
* ISBN nummer: 90-803406-2-6
* Prijs: 82,50 euro, exclusief verzendkostenkosten, inclusief BTW