Ton Vendrig is geboren en getogen in Hilversum. Als lagere school heeft hij de Alloysius school in het Achterom bezocht en vervolgens het HBS-B diploma behaald op het RK Lyceum, het huidige ATC. Hij is gehuwd, heeft 2 dochters 2 zoons en 2 kleindochters.

Dierenarts Vendrig heeft na zijn afstuderen in 1975 aan de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht zich als dierenarts gezelschapsdieren gevestigd te Nederhorst den Berg. Informatie over de praktijk is te vinden op :http://home.tiscali.nl/dapvendrig/

Na het ontstaan van de eerste commerciële geitenhouderij en kaasmakerij te Ankeveen omstreeks 1978, heeft hij zich mede toegelegd op de diergeneeskundige behandeling en begeleiding van de geitenhouderij. Van zijn hand verschenen "Diergeneeskundige aspecten van de geitenhouderij" in 1983 en "Gezonde Geiten" in 1984. In de loop van de jaren heeft hij zitting gehad in commissies betreffende de geiten van het Ministerie van LNV en de "landelijke contactcommissie geit" te Utrecht en heeft kennis genomen van alle veranderingen op het gebied van de geitenhouderij. In 2000 heeft dit geleid tot een hernieuwde uitgave "Gezonde Geiten" .

In 1985 is Ton Vendrig in deeltijd aangevangen met een rechten studie aan de Universiteit van Amsterdam en is in 1993 afgestudeerd. Een scriptie bij professor mr. J.K.M. Gevers voor het studievak gezondheidsrecht over het veterinair tuchtrecht was aanleiding om zich verder te verdiepen in het veterinair tuchtrecht. Thans is hij doende om te komen tot het schrijven van een proefschrift.

Door de vele uitspraken van het Veterinair Tucht- en Beroepscollege is hij gekomen tot het uitgeven van 2 boeken over het tuchtrecht in 1995 en 1999. Een derde boek zal 2005 verschijnen.

Naast zijn diergeneeskundige praktijk houdt Ton Vendrig zich als jurist bezig met het begeleiden van administratiefrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures. Hierbij heeft hij ervaring opgedaan met de Algemene wet bestuursrecht, bestemmingsplannen en het bouwrecht. Als jurist staat hij voor het merendeel collega dierenartsen bij in de rechtsgang naar het Veterinair Tucht- en Beroepscollege.


Ton Vendrig heeft plaatselijk de afgelopen jaren vele maatschappelijke funkties vervuld en heeftthans zitting in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.