Klachtrecht voor dierenartsen


Door de wetgever is een Veterinair Tuchtcollege ingesteld waar eigenaren of houders van dieren kunnen klagen over de dierenarts. Ook is er een Veterinair Beroepscollege benoemd om de mogelijkheid van beroep te openen voor de klager of de beklaagde dierenarts.

De veterinaire tucht- en beroepscolleges zijn in Den Haag gevestigd en functioneren sinds 1992.

Het klachtrecht is in de dierenarts praktijk niet meer weg te denken. Op ruime schaal is bekendheid gegeven aan de mogelijkheid tegen de dierenarts een klacht in te dienen. Vele klachten zijn er sinds 1992 tegen de dierenarts ingediend bij het Veterinair Tuchtcollege in Den Haag. Vaak leiden deze klachten niet tot een gegrond verklaring, maar geven wel inzicht wat van de dierenarts verwacht mag worden. Thans zijn er honderden uitspraken tot stand gekomen.

Deze uitspraken hebben geleid tot een scala van normen en waarden, waaraan de dierenartsen zichzelf toetsen en getoetst worden als tegen hen een klacht wordt ingediend. Potentiële klagers kunnen aan de hand van deze uitspraken beoordelen of het voor hen zin heeft een klacht in te dienen.

De tuchtcolleges toetsen of er schade is toegebracht aan de gezondheidszorg voor dieren. Het belang van de colleges is deze gezondheidszorg te dienen en er voor te zorgen dat de kwaliteit verzekerd is. Dit geschied aan de hand van de beoordeling van de ingediende klacht. Er wordt alleen geoordeeld over datgene waar over geklaagd wordt en niet over zaken die niet in het klaagschrift genoemd zijn.

Bij de beoordeling van de klacht staat niet het gevolg van de behandeling voorop maar of de omstreden behandeling voldoet aan datgene wat van een dierenarts verwacht mag worden. Veelal wordt geklaagd bij het overlijden van een dier, het tuchtcollege oordeelt alleen of de dierenarts iets fout gedaan heeft. Kleine fouten kunnen soms grote gevolgen hebben. Bij het opleggen van een tuchtmaatregel, welke niet als straf gezien moet worden maar een maat voor de ernst van de fout, wordt gekeken naar de fout en niet zozeer naar het gevolg. Zelden worden er schadevergoedingen toegekend. Hiervoor moet de klager bij de burgerrechter zijn.

Teneinde meer bekendheid te geven aan de normen en waarden van de beide tuchtcolleges is door Mr. drs.A.A.A. Vendrig in de afgelopen jaren reeds 2 boeken samengesteld.

* In 1996 is deel I van " Samenvatting van het Veterinair Tuchtrecht " verschenen.

* In mei 1999 is deel II verschenen met weer geheel nieuwe uitspraken van het tucht- en beroepscollege.

* In 2012 is een nieuw boek verschenen waar alle uitspraken in verwerkt zijn. "Juridisch perspectief van de dierenarts"
Als er problemen bij de behandeling van het huisdier zijn dan bestaat er mogelijkheid om een klacht tegen de dierenarts in te dienen. Het klagen over de dierenarts is wettelijk geregeld in het veterinair tuchtrecht. Hiervoor is het nodig om een klacht in te dienen bij het Veterinair Tuchtcollege. Het functioneren van de dierenarts staat daarbij centraal.
Het is mogelijk om problemen bij de behandeling eerst te toetsen aan eerdere uitspraken .
Mogelijk dat er reeds eerdere en vergelijkbare situaties zijn geweest.
Jurist en ook dierenarts Ton Vendrig heeft een studie gedaan naar deze uitspraken . Hij heeft de verschillende situaties gerangschikt in een overzichtelijk boekwerk. Daar is ook in te lezen hoe de klacht behandeling in zijn werk gaat. Aangegeven wordt hoe de eigenaar/houder van het dier als klager en de dierenarts als beklaagde daarmee om moeten gaan. Het is belangrijk ieders rechten en plichten te kennen. Dit alles is terug te vinden in het boek "Juridisch perspectief van de dierenarts".
Het boek bespreekt tevens de aansprakelijkheid van de fokker bij het optreden van erfelijke gebreken. Thans is dit een actueel onderwerp door een recente uitspraak van de kantonrechter. Een fokker moet 5000 euro betalen vanwege schade en smartengeld bij het verlies van haar hond. De hond had onoverkomelijke epilepsie welke erfelijk bleek te zijn.

Voor verder informatie www.phonendus.nl

E-mail: UITGEVER

 

Het adres van het Veterinair Tuchtcollege is Postbus 90426, 2509 LK 's-Gravenhage.